Moduloversigt

AU Projektledelse

Kontakt skolen for nærmere info omkring kursus start.

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Projektledelse

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet, at den studerende bliver i stand til at forberede, gennemføre og afslutte projekter i organisationen.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal have viden om projektstyrings områdets praksis og central anvendte teorier og meto-der.
 • Skal have viden om og forståelse for organisationens situation og omgivelser.
 • Skal forstå og besidde organisatorisk viden for at kunne agere som leder af projekter. 

Færdigheder:

 • Skal kunne kombinere og anvende teorier og metoder inden for projektstyringsområdet.
 • Skal have overblik over forskellige projekttyper.
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdspro-cesser i relation til projektformål og delmål.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for pro-jektstyringsområdet til projektets interessenter.
 • Skal kunne indsamle empiri fra projektstyringsområdet og relatere denne til egen organisa-tion og egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på relevant måde.

Kompetencer:

 • Skal kunne indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser in-den for projektstyringsområdet.
 • Skal kunne udvikle egen ledelsespraksis inden for projektstyringsområdet, som udgangs-punkt for at identificere egne læringsbehov.

Indhold: 

 • Projektorganisatoriske elementer og sammenhænge. Klassisk samt agilt
 • Projektstyringsværktøjer og processer
 • Ledelse i projekter
 • Kommunikative værktøjer i forbindelse med projekter
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 3. oktober 2022
Startdato 1. september 2022
Slutdato 16. december 2022
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 4500,00 kr.
Pris for ledige 4500,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4500,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-14.45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse Se nedenfor
Kontaktperson Elisa Wagner Jensen
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 10
10 ledige pladser