Moduloversigt

AU Organisation og arbejdspsykologi

Kontakt skolen for nærmere info omkring kursus start.

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Modul: Organisation og arbejdspsykologi

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for organisationslivet og arbejdspsykologien. Den studerende skal kunne identificere problemstillinger i en praktisk kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udarbejdelsen af løsningsforslag.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal have viden om organisationsfagets hovedområder: Struktur, styringsprocesser samt virksomhedskultur og -etik.
 • Skal have viden om arbejdspsykologiens hovedområder: Individets psykologi (motivation, trivsel, forsvar), socialpsykologien (på gruppe- og organisationsplan) og personlighedspsykologien.
 • Skal kende til ledelse og organisationsudvikling.

Færdigheder:

 • Skal kunne adskille symptomer og problemer på en sådan måde, at de iagttagne symptomer kan konkretiseres i form af organisatoriske eller arbejdspsykologiske problemer.
 • Skal kunne adskille fagets hovedområder, så det bliver muligt at arbejde isoleret med delemner (fx struktur).
 • Skal kunne forstå kompleksiteten i en organisation.
 • Skal besidde et antal konkrete værktøjer (teorier, modeller) inden for alle fagets hovedområder.
 • Skal være i stand til at vurdere, hvor vidt en given model eller teori er hensigtsmæssig i den aktuelle sammenhæng.
 • Skal kunne håndtere individer/gruppers forskellighed på det arbejdspsykologiske plan.
 • Skal kunne håndtere indhentning af empiri i forhold til faglige problemstillinger.

Kompetencer:

 • Skal kunne finde og identificere problemstillinger af organisatorisk og arbejdspsykologisk art i en praktisk kontekst.
 • Skal kunne anvende fagets modeller og redskaber i forbindelse med udarbejdelse af praktiske løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt implementeres i praksis.
 • Skal i kraft af indsigt på et styrket grundlag kunne bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisatorisk målopfyldelse.

Indhold: 

 • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra* (*Spektrum er et område der er bredt og varieret sammensat, og hvor variationen går fra en yderlighed til en anden)
 • Organisationsstruktur og styringsprocesser i private og offentlige virksomheder
 • Organisationskulturen og forandringsledelse
 • Motivation og trivsel i arbejdslivet
 • Grupper, team og individer
 • Metode med fokus på dataindsamling og metode
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 8600,00 kr.
Pris for ledige 8600,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8600,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8:00 til 14:45
Forudsætninger Se nedenfor
Beskrivelse se nedenfor
Kontaktperson Elisa Wagner Jensen
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 10
Status