Menu

AU - Projektledelse

Vi forventer kursusstart i efteråret 2024

Forudsætninger for deltagelse: Faget henvender sig til målgruppen der har en erhvervs- eller gymnasial uddannelse samt et par års erhvervserfaring.

Modul: Projektledelse

ECTS: 10

Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål:
Det er formålet, at den studerende bliver i stand til at forberede, gennemføre og afslutte projekter i organisationen.

Læringsmål:

Viden og forståelse:

 • Skal have viden om projektstyrings områdets praksis og central anvendte teorier og meto-der.
 • Skal have viden om og forståelse for organisationens situation og omgivelser.
 • Skal forstå og besidde organisatorisk viden for at kunne agere som leder af projekter. 

Færdigheder:

 • Skal kunne kombinere og anvende teorier og metoder inden for projektstyringsområdet.
 • Skal have overblik over forskellige projekttyper.
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdspro-cesser i relation til projektformål og delmål.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for pro-jektstyringsområdet til projektets interessenter.
 • Skal kunne indsamle empiri fra projektstyringsområdet og relatere denne til egen organisa-tion og egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på relevant måde.

Kompetencer:

 • Skal kunne indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser in-den for projektstyringsområdet.
 • Skal kunne udvikle egen ledelsespraksis inden for projektstyringsområdet, som udgangs-punkt for at identificere egne læringsbehov.

Indhold: 

 • Projektorganisatoriske elementer og sammenhænge. Klassisk samt agilt
 • Projektstyringsværktøjer og processer
 • Ledelse i projekter
 • Kommunikative værktøjer i forbindelse med projekter