Lager og logistik

Ny i lagerbranchen

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Varighed 30,0 dage
Deltagerpris 3968,00 kr.
Pris for ledige 21301,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 21301,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Vedr. Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage: Minimum 18 år og gyldig kørekort eller lægeattest
Beskrivelse NB: Kurset afholdes efter aftale. Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Kursuscentret
Telefonnr 99191907
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Skolefagkode: 48049
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1218,30 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1218,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke aktivt til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø ifm. fx APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv. og i det daglige arbejde med arbejdsmiljø.

Indhold:
Deltageren kan medvirke til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer.Deltageren kan bidrage med forslag til at fremme et godt arbejdsmiljø fx i forbindelse med APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv.Deltageren kan indhente og anvende informationer, fx interne politikker og retningslinjer på arbejdspladsen, relevant lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet og Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA).
Enhedslaster
Skolefagkode: 45077
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 3179,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3179,00 kr.

Målgruppe
Personer der er beskæftiget, eller ønsker beskæftigelse, inden for lager, terminal, havn og logistik.

Formål:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, håndtere, opbygge, sikre, afmærke og afsende enhedslaster med forskellige godstyper.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, håndtere, opbygge, sikre, afmærke og afsende enhedslaster med forskellige godstyper.Deltageren får kendskab til:- Stablingsmetoder- Lastbærere og transport- Stuvning af container og/eller flat rack- Losning af container og/eller flat rack- Læsning af lad- Valg af udstyr til håndtering og afmærkning- Valg af sikringsmetoder- Ergonomi og arbejdsmiljø- Varemodtagelse og forsendelse- Transportdokumenter og valg af transportmåder- Anvendelse af elektronisk og manuelt registreringsudstyr
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode: 47592
Varighed: 7,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 896,00 kr.
Pris for ledige: 6123,65 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6123,65 kr.

Målgruppe
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål:
Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling, herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.
Kundebetjening - lager
Skolefagkode: 45078
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1999,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1999,40 kr.

Målgruppe
Medarbejdere inden for lager- og terminalområdet.

Formål:
Deltageren kan betjene kunderne ud fra en serviceorienteret indstilling ved vare-udlevering/modtagelse, disk- og telefon-ekspedition, reklamationer og serviceopgaver.

Indhold:
Deltageren kan, efter endt uddannelse, give virksomhedens kunder en korrekt og hensigtsmæssig betjening i forskellige situationer. Kunder kan både være interne og eksterne.Der gives teoretisk undervisning i adfærd og kommunikation.Arbejdet består af:- Telefonisk kundebetjening- Personlig kundebetjening- Skriftlig kundebetjening- Behandling af kunde klager- Den besværlige kunde
Lagerindretning og lagerarbejde
Skolefagkode: 45074
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 2193,05 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2193,05 kr.

Målgruppe
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.

Formål:
Deltageren kan medvirke til optimal og funktionel indretning af et lager samt emballere og klargøre varer til forsendelse.

Indhold:
Deltageren kan medvirke til en optimal og rationel indretning af lageret, herunder reolplacering, transport og køregange. Deltageren kan anvende sit kendskab til, lagerfunktion, arbejdsmiljø og sikkerhed, kapacitetsudnyttelse og varesortiment.Deltageren kan udføre emballering og mærkning af gods, plukning, pakning og forsendelse af varer/godsDeltageren kan anvende relevante tekniske hjælpemidler til at emballere og klargøre varer til forsendelse.
Lagerstyring med it
Skolefagkode: 46939
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1999,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1999,40 kr.

Målgruppe
Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende:et it-lagerstyringssystem til at foretage enkle almindeligt forekommende arbejdsopgaver på lageret

Formål:
Uddannelsen er en introduktion til anvendelse af et professionelt it-lagerstyrings-system. Deltageren kan arbejde med lagerstyring, herunder optælling, køb og salg.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende:Et professionelt it-lagerstyringssystem til at foretage enkle almindeligt forekommende arbejdsopgaver på lageret.Deltageren får kendskab til:- Almindelige udtryk og betingelser i en ordrecyklus- Købs- og salgsordrer - Brug af kreditorer, debitorer og varekartoteker- Optælling af varer- Registrering af varetilgang - modtag og læg på lager- Registrering af vareafgang - pluk og levering - Bogføring og udskrivning af dokumenter og genudskrivning af allerede bogførte dokumenter- Søgefunktioner.
Manuel lagerstyring
Skolefagkode: 46894
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1409,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1409,60 kr.

Målgruppe
Medarbejdere inden for lagerbranchen.

Formål:
Deltageren kan medvirke til at lagerstyringen fungerer optimalt, anvende lokationssystemer og kan desuden plukke, afsende, modtage og placere varer samt foretage den nødvendige kontrol og registrering.

Indhold:
Deltageren kan, i samarbejde, udføre normalt forekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring herunder håndtering af lagerets papirrutiner, varenummersystemer (varekataloger), lokations- og genfindingssystemer, samt foretage optimale vareplaceringer. Arbejdet omfatter desuden selvstændigt at kunne plukke, afsende, modtage og placere varer, samt foretage den nødvendige kontrol og registrering af varerne.
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Skolefagkode: 46946
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 640,00 kr.
Pris for ledige: 3179,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3179,00 kr.

Målgruppe
Personer inden for lagerområdet som arbejder med forsendelse af farligt gods.

Formål:
Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt