Udbud til udlicitering af AMU-kursus

Bemærk! Ansøgningsfristen er overskredet.

Udbud til Udlicitering af AMU kursus
48175 Opfølgningskursus, Sprøjtecertifikat landbrug

EUC Nordvest, der er godkendt til og dermed forpligtet til at udbyde kursus i sprøjteopfølgning sender hermed denne opgave i udbud i skolens område for perioden 01.01.22 til 31.12.22.

Der er tale om AMU kursus nr. 48175 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug.
Et dages kursus á 7,4 timers varighed.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af ansøgers setup og mulighed for afvikling samt pris for at løfte opgaven.

Svarfrist: Senest fredag den 13/10 2021 kl. 12.00 skal være ansøgningen være EUC Nordvest i hænde på mail til euc@eucnordvest.dk  

Ansøgende virksomheder skal iagttage følgende:

a. I forbindelse med udliciteringen er kursusvirksomheden ansvarlig over for institutionen og indestår for, at undervisningsopgaverne gennemføres således, at de opfylder de krav til undervisningens indhold og gennemførelse og til bedømmelse af kursisterne, som institutionen er forpligtet til at opfylde over for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I den forbindelse varetages følgende konkrete opgaver af kursusvirksomheden:

  • Kursusvirksomheden udarbejder en undervisningsplan for uddannelsen og fremsender denne til institutionen til godkendelse 10 arbejdsdage inden uddannelsens start.
  • Kursusvirksomheden er ansvarlig for kun at benytte lærere, der er ansat i kursusvirksomheden og godkendt af institutionen.
  • Kursusvirksomheden skal sikre, at de fysiske rammer for gennemførelsen af uddannelserne er passende.
  • Kursusvirksomheden skal give institutionen adgang til at foretage det tilsyn, denne finder nødvendig, og skal sørge for, at institutionen får de oplysninger og den bistand, som institutionen finder nødvendige for udførelsen heraf.
  • Kursusvirksomheden registrerer deltagernes tilstedeværelse og eventuelle fravær, registreringen afleveres til institutionen efter kursets afslutning.
  • Kursusvirksomheden informerer ved uddannelsens start deltagerne om uddannelsens kode, titel, målbeskrivelse etc. jf. uddannelsesadministration.dk.
  • Bedømmelse af om kursisterne har nået uddannelsens centralt godkendte mål. Kursusvirksomheden skal oplyse om og dokumentere grundlaget for lærernes bedømmelse af, om kursisterne har nået målet. Det kan fx være prøvemateriale, løsning af praktiske opgaver eller test. Hvis der er tale om prøvemateriale, skal kursusvirksomheden overdrage materialet til institutionen, inden denne udskriver uddannelsesbevis til kursisterne.
  • Kursusvirksomheden er over for deltagernes ansættelsessted ansvarlig for klart at redegøre for, hvilken opgave, kursusvirksomheden varetager for institutionen, og at deltagernes ansættelsessted derved får kendskab til, at der er tale om en opgave knyttet til AMU og betingelserne - herunder de økonomiske - knyttet hertil.

b. Kursusvirksomhed må ikke samtidig eller i umiddelbar tilknytning til udliciteringsopgaven varetage sammenlignelige opgaver for den virksomhed, organisation eller myndighed m.v., som AMU aktiviteten afholdes for.

c. Aftaler om udlicitering skal forefindes på såvel institutionens som kursusvirksomhedens hjemmeside med oplysning om navnet på samarbejdspartneren samt titel og kode på de uddannelser og opgaver, der er omfattet af udliciteringen.

comments powered by Disqus